» Văn bản CĐKCN
Hướng dẫn Xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
29/3/2019, 2:42 am

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

                                   Số:    01 /HD-CĐ.KCN

                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Thủ Dầu Một, ngày 29  tháng 3 năm 2019.

 

HƯỚNG DẪN

V/v Xét tặng kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” 

- Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 06/4/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

            - Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương hướng dẫn việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hình thức, mục đích tặng kỷ niệm chương:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” là hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, cống hiến của các cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Nguyên tắc xét và tặng Kỷ niệm chương:

2.1 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).

2.2 Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương được quy định tại hướng dẫn này phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời.

2.3 Mỗi cá nhân chỉ được tặng Kỷ niệm chương một lần. Những người đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thì không xét tặng Kỷ niệm chương.

2.4 Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

2.5 Chưa xem xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

II- ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG

1 - Đối tượng:

1.1 Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn gồm: Cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn không chuyên trách công tác tại công đoàn các cấp.

1.2 Người có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn.

1.3 Người có hành động dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

 2. Tiêu chuẩn, điều kiện:

2.1 Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn.

* Tiêu chuẩn:

a- Cán bộ công đoàn chuyên trách công tác tại cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp và hưởng lương từ ngân sách công đoàn, có thời gian công tác công đoàn từ đủ 20 năm trở lên.

b- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn không chuyên trách từ cơ sở, có thời gian công tác công đoàn từ đủ 20 năm trở lên.

Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 (một phẩy năm) để tính xét tặng kỷ niệm chương (một năm được tính bằng một năm rưỡi).

Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách trong các Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 (hai) để tính xét tặng kỷ niệm chương (một năm được tính bằng hai năm).

* Điều kiện:

a- Các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương phải có 03 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao.

b- Cá nhân là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài điều kiện nêu ở mục a, phải có 03 năm liên tục Công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh liền kề với năm đề nghị xét tặng kỷ niệm chương.

2.2 Người có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn

* Tiêu chuẩn:

Người có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 05 năm trở lên, gồm:

- Công đoàn cơ sở có số lượng từ 1.000 đoàn viên công đoàn trở lên: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc, Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

* Điều kiện:

Cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương phải có 05 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng, có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật và bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn Việt Nam.

2.3 Trường hợp đặc biệt, người có hành động dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn:

Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương lập hồ sơ trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét quyết định truy tặng.

3. Thủ tục và hồ sơ khen thưởng:

            - Căn cứ vào đối tượng, thời gian công tác để tính khen thưởng, làm bản thành tích đề nghị khen thưởng (theo mẫu), Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xét duyệt và xác nhận, có sự nhất trí của cấp ủy cơ sở (nơi có cấp ủy Đảng) gửi lên Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương; Trường hợp cán bộ công đoàn đã công tác tại nhiều công đoàn cơ sở, cần phải có xác nhận của các công đoàn cơ sở đó xem xét và đề nghị.

- Đối với người có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn phải có bản thành tích nêu rõ nội dung tham gia đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, được các cấp công đoàn đề nghị và được cấp ủy (nơi có cấp ủy Đảng) xác nhận thành tích đó.

- Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét hồ sơ và tổng hợp gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh xét duyệt.

III- HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, QUY TRÌNH XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương:

            - Tờ trình đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của Công đoàn cơ sở (có mẫu kèm theo).

            - Biên bản họp xét đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (có mẫu kèm theo).

- Bảng khai của các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, có xác nhận của công đoàn cơ sở (có mẫu kèm theo).

            - Đối với người có công xây dựng tổ chức công đoàn phải có bảng thành tích cá nhân, có xác nhận của cấp ủy Đảng (nếu có) và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

            Hồ sơ lập thành 03 bộ gửi về Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương, trước ngày 15/5/2019.

            2. Quy trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương:

            - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ công đoàn kê khai quá trình công tác công đoàn theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

- Hoàn tất hồ sơ đề nghị gửi về Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương xét duyệt.

3. Kinh phí khen thưởng:

            Nguồn khen thưởng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chi. Mức chi theo quy chế khen thưởng hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Thời gian xét khen thưởng kỷ niệm chương:

            - Để việc xét tặng đúng đối tượng, kịp thời và đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai.

- Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện văn bản hướng dẫn này.

- Văn bản này thay thế các văn bản hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” trước đây.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp để kịp thời xem xét, giải quyết.

                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

-         Ban chính sách LĐLĐ Tỉnh                                       (đã ký)   

-         BCH, UBKT CĐ-KCN

-         CĐCS trực thuộc.

                                                                               Đào Trần Đông   

Download mẫu tại đây                                                                          

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» Khen thưởng đoàn viên và con công nhân vượt khó, học giỏi ( (11/8/2022, 7:39 am))
» Ngày hội của những người thợ ( (11/8/2022, 7:38 am))
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Thăm hỏi và chia buồn với con gái của gia đình có 6 người tử vong ( (11/8/2022, 7:37 am))
» Yêu nghề và đam mê sáng tạo ( (29/6/2022, 9:13 am))
» Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương: Đồng hành cùng công nhân lao động trong mùa dịch ( (17/1/2022, 2:08 am))
» CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG VỚI CÔNG TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG MÙA DỊCH BỆNH ( (18/8/2021, 4:01 am))
» CĐ các KCN Bình Dương tổ chức trao học bổng P&G ( (4/7/2021, 5:21 am))
» Công đoàn KCN Bình Dương hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ( (21/6/2021, 10:59 am))
» Bình Dương: Công đoàn các khu công nghiệp chia sẻ, hỗ trợ người lao động bị cách ly chống dịch Covid-19 ( (19/6/2021, 5:01 am))
» VÒNG TAY CÔNG ĐOÀN – CHIA SẺ YÊU THƯƠNG ( (20/5/2021, 9:22 am))
 
Tin liên quan
» Kế hoạch tổ chức tháng công nhân năm 2019 ( (29/3/2019, 2:37 am))
» CÔNG VĂN: V/v tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động. ( (9/1/2019, 3:22 am))
» CÔNG VĂN: V/v tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019. ( (9/1/2019, 3:12 am))
» TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC ( (25/5/2018, 3:42 am))
» TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ( (25/5/2018, 3:27 am))
» THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG ( (23/4/2018, 7:35 am))
» KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH "TẾT SUM VẦY" LẦN II XUÂN MẬU TUẤT 2018 ( (11/1/2018, 2:55 am))
» CÔNG VĂN VÀ MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP ( (21/9/2017, 9:44 am))
» MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 4/2017 ( (21/9/2017, 9:42 am))
» MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 4/2017 ( (21/9/2017, 9:40 am))

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Clip Bầu Ban Chấp hành Công đoàn các KCN Bình Dương khóa III
» Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường lịch sử
Văn bản CĐKCN
» MỘT SỐ VĂN BẢN TRIỂN KHAI GIAO BAN
» THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
» Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» Luôn quan tâm và lắng nghe ý kiến của người lao động
» Khai mạc Giải Bóng đá Mini CNLĐ Công ty Latitude Tree lần VIII: 16 đội tham gia
» Giải Bóng đá mini CNLĐ Công ty Hansoll Vina lần VIII: 14 đội tham gia
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Hội thi cắm hoa tại Công đoàn Công ty Cổ phần Sao Việt: Đội Thống kê May đạt giải nhất
» THƯ MỜI KỶ NIỆM 20.10 VÀ KHEN THƯỜNG NỮ 2 GIỎI
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại”
Thông tin việc làm
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 25,958,725
Lượt xem trong ngày: 21
Đang online: 11

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC