» Chính Sách Pháp Luật » Luật Công đoàn
Quy định ban hành kèm theo QĐ số 1375/QĐ-TLĐ
2/8/2011, 10:54 am
Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở (Ban hành kèm theo quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam)

QUY ĐỊNH

Về nội dung và phạm vi thu – chi ngân sách công đoàn cơ sở.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007

 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Ngân sách công đoàn cơ sở là bộ phận của ngân sách công đoàn, được sử dụng để phục vụ phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tại cơ sở theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Công đoàn cơ sở là đơn vị có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, do Chủ tịch công đoàn cơ sở làm chủ tài khoản. Quản lý ngân sách công đoàn cơ sở là trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cơ sở, phải tuân thủ các quy định về thu - chi - phân phối và quản lý tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc sử dụng quỹ công đoàn sai mục đích, tham ô, lãng phí.

3- Căn cứ chế độ chi tiêu theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nguồn Kinh phí được sử dụng và thực tế hoạt động của công đoàn cơ sở, Ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy chế chi tiêu cho đơn vị mình theo nội dung và phạm vi thu - chi của Quy định này và quy định mức chi tiêu cho phù hợp.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. NỘI DUNG THU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.

Thu ngân sách công đoàn cơ sở bao gồm:

1. Thu kinh phí công đoàn (Mã số 22): Kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trích nộp cho tổ chức công đoàn theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của liên bộ Tài chính- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Thu đoàn phí công đoàn (Mã số 23): Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Thu khác (Mã số 24):

- Kinh phí do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở.

- Kinh phí hỗ trợ của các tồ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.

- Thu về hoạt động văn hoá, thể thao, nhượng bán thanh lý tài sản, thu lãi tiền gửi quỹ công đoàn; Thu tiền lãi sử dụng quỹ công đoàn mua cổ phần, cổ phiếu, tiền lãi đầu tư từ quỹ công đoàn cho hoạt động kinh tế của công đoàn cơ sở theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

II. PHÂN PHỐI NGUỒN THU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN.

- Nguồn thu kinh phí và đoàn phí công đoàn được phân phối cho công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở sử dụng theo quy định về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nguồn thu khác, công đoàn cơ sở được sử dụng toàn bộ.

III. PHÂN BỔ KINH PHÍ CHO CÁC MỤC CHI.

- Nguồn thu kính phí và đoàn phí công đoàn, công đoàn cơ sở được sử dng, được phân bổ cho các mục chi như sau:

Mục chi

Tỷ trọng phân bổ

- Lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn

- Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách

30%

- Chi quản lý hành chính

10%

- Chi hoạt động phong trào

- Chi khác

40%

- Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên

20%

- Việc phân bổ kinh phí cho các mục chi trên là chỉ tiêu hướng dẫn, công đoàn cơ sở căn cứ yêu cầu hoạt động và tình hình thực tế của cơ sở để điều chỉnh kinh phí giữa các mục chi cho phù hợp, trừ mục chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn; phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách, tỷ trọng phân bổ trên là mức tối đa.

- Việc phân bổ nguồn thu khác của công đoàn cơ sở cho các mục chi do công đoàn cơ sở quyết định

 IV. NỘI DUNG, PHẠM VI CHI TIÊU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1. Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (Mã số 27).

Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp (BHXH,BHYT,..) của cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ Đảng, đoàn th và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách (Mã số 28)

- Phụ cấp kiêm nhiệm của chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở hoạt động không chuyên trách; Phụ cấp trách nhiệm của: Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn; kế toán, thủ quỹ công đoàn cơ sở thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Chi quản lý hành chính (Mã số 29).

- Chi họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận.

- Chi Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận. Bao gồm: trang trí, in tài liệu, nước uống,..

- Chi mua văn văn phòng phẩm, TSCĐ, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, chi sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách.

4- Chi hoạt động phong trào (Mã số 3 1 ) :

4.1. Chi hoạt động bảo vệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ.

- Chi bồi dưỡng cho người trực tiếp chuẩn bi tài liệu, nội dung,.. cho công đoàn cơ sở thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC-LĐ, của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Chi bồi dưỡng tư vấn, luật sư, hội thảo lấy ý kiến giúp công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp về xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương; thang bảng lương, quy chế trả lương, thưởng; xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, doanh nghiệp; tham gia các dự thảo về chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi hợp pháp của CNVC-LĐ.

- Chi trợ cấp, thăm hỏi cán bộ công đoàn cơ sở và chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở khi thực hiện quyền đại điện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, của tổ chức công đoàn mà bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm việc khác thu nhập giảm sút.

4.2- Chi huyến luyện:

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Chi tiền công tác phí, tiền mua tài liệu của cán bộ công đoàn cơ sở dự các lớp đào tạo huấn luyện do công đoàn cấp trên tổ chức.

4.3- Chi tuyên truyền, giáo dục bao gồm:

- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động công đoàn, Tạp chí BHLĐ,.. của công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và thư viện hoặc tủ sách công đoàn.

- Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVC - LĐ.

- Chi hỗ trợ tổ chức học bổ túc văn hoá cho CNVC-LĐ: chi khen thưởng động viên đoàn viên học tốt, giáo viên dạy tốt.

-Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự trong các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật,..do công đoàn cơ sở tổ chức.

-Chi tọa đàm, gặp mặt động viên đôí với đoàn viên tích cực, cộng tác viên nhằm thực hiện tốt chủ trương công tác, chính sách, các cuộc vận động lớn của đảng, Nhà nườc và của tổ chức công đoàn.

- Chi về tiền giấy, bút, chi thù lao bài viết có chất lượng, khen thưởng cá tập thể có thành tích trong các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường trong đơn vị.

4.4. Chi về hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao:

- Chi xây dựng gia đình văn hoá, khu văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ. Chi tổ chức cho CNVC- LĐ thưởng thức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao.

- Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của công đoàn cơ sở.

- Các khoản chi mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao; bồi dưỡng luyện tập, thi đấu, ăn ở, đi lại của vận động viên, diễn viên trong các giải thi đấu công đoàn cơ sở đề nghị cơ quan, doanh nghiệp chi từ quỹ phúc lợi và các quỹ khác của cơ quan, doanh nghiệp. Chi hoạt động thể thao thường xuyên do người tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao đóng góp.

4.5. Chi về hoạt động thi đua.

- Chi hỗ trợ hoạt động thi đua: Phát động thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp tổ chức; Tổ chức hội thi về lao động sản xuất, công tác như: thi về lao động giỏi, bàn tay vàng, thi tìm hiểu pháp luật và an toàn vệ sinh lao động, thi cán bộ công đoàn giỏi, . . . khen thưởng các chuyên đề hoạt động công đoàn; Tổ chức các buổi gặp mặt, toạ đàm với chiến sĩ thi đua, lao động giỏi, những người có thành tích xuất sắc về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, có nhiều sáng kiến, tiết kiệm.

4.6. Chi khen thưởng cán bộ, đoàn viên:

Chi tiền thưởng kèm các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4.7. Chi các hoạt động phong trào khác.

- Chi hỗ trợ khen thưởng, động viên con CNVC-LĐ của công đoàn cơ sở học giỏi, đạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, trại hè cho con CNVC-LĐ của công đoàn cơ sở.

5. Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên (Mã số 33):

- Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (bố, mẹ bên vợ, bên chồng; bản thân vợ, chồng, con),việc hỉ của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Chi thăm hỏi, giúp đỡ gia đình cán bộ, đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi do, thiên tai, bệnh tật, hoả hoạn gây tổn thất về sức khoẻ, tài sản.

6- Chi khác (Mã số 35):

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» CĐ các KCN Bình Dương hỗ trợ 4200 CNLĐ và tặng 2.500 phần quà cho NLĐ ở lại ( (22/2/2021, 1:22 am))
» “TIỀN NÀY EM SẼ DÙNG ĐỂ MUA QUẦN ÁO MỚI GỬI VỀ QUÊ CHO CON MẶC TẾT” ( (20/1/2021, 7:46 am))
» Hội thi văn nghệ "Mừng Đảng mừng xuân Tân Sửu 2021" trong công nhân lao động ( (11/1/2021, 3:36 am))
» CĐ các KCN Bình Dương tổ chức Hội thi văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân ( (7/1/2021, 2:53 am))
» Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng ( (14/12/2020, 3:39 am))
» MẪU ĐĂNG KÝ THI VĂN NGHỆ 2020 ( (17/11/2020, 7:50 am))
» MẪU CHẤM ĐIỂM PHÂN LOẠI CĐCS NĂM 2020 ( (29/10/2020, 6:58 am))
» CĐ các KCN Bình Dương: Chung kết hội thi “Nét đẹp nữ công nhân lao động” năm 2020 ( (22/10/2020, 9:16 am))
» MẪU DANH SÁCH VÀ BIÊN BẢN CHUYẾN XE XUÂN NGHĨA TÌNH 2021 ( (22/10/2020, 2:57 am))
» Thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ( (5/10/2020, 9:32 am))
 
Tin liên quan
» LUẬT CÔNG ÐOÀN ( (25/7/2011, 2:04 pm))

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Clip Bầu Ban Chấp hành Công đoàn các KCN Bình Dương khóa III
» Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường lịch sử
Văn bản CĐKCN
» Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng
» Bình Dương: Trao quà tổng giá trị 1,2 tỷ đồng cho công nhân
» HỘI THI TIẾNG HÁT CÔNG NHÂN NĂM 2020
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» Luôn quan tâm và lắng nghe ý kiến của người lao động
» Khai mạc Giải Bóng đá Mini CNLĐ Công ty Latitude Tree lần VIII: 16 đội tham gia
» Giải Bóng đá mini CNLĐ Công ty Hansoll Vina lần VIII: 14 đội tham gia
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Hội thi cắm hoa tại Công đoàn Công ty Cổ phần Sao Việt: Đội Thống kê May đạt giải nhất
» THƯ MỜI KỶ NIỆM 20.10 VÀ KHEN THƯỜNG NỮ 2 GIỎI
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại”
Thông tin việc làm
» TUYỂN DỤNG
» CÔNG TY TNHH JOOCO VINA TUYỂN DỤNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 25,424,453
Lượt xem trong ngày: 12
Đang online: 4

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC