» Chính Sách Pháp Luật » Luật Công đoàn
Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN
2/8/2011, 4:22 pm
Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
––––

Số: 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Điều 4 Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Liên tịch Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc trích, nộp kinh phí công đoàn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ TRÍCH, MỨC TRÍCH  NỘP
KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

1. Đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn

- Cơ quan hành chính Nhà nước (bao gồm cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn); đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập;  Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội- nghề nghiệp; lực lượng vũ trang nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan hành chính sự nghiệp).

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật) nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng nộp kinh phí công đoàn theo quy định tại Thông tư này, nhưng thực hiện việc  bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động theo quy định tại Điều 154 và Điều 155 của Bộ Luật Lao động. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự nguyện trích nộp kinh phí công đoàn thì thực hiện trích, nộp theo thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp và cơ quan công đoàn.

2. Mức và căn cứ để trích nộp kinh phí công đoàn

a/ Cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây.

b/ Các doanh nghiệp trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương,  tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây.

c/ Các khoản phụ cấp lương làm căn cứ để trích, nộp kinh phí công đoàn  nêu tại khoản a và b nêu trên thống nhất với khoản phụ cấp làm căn cứ trích nộp  bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức vụ bầu  cử, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực (nếu có).

d/ Đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính: Quĩ lương làm căn cứ trích, nộp kinh phí công đoàn không bao gồm hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu; thực hiện theo quy định hiện hành đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp.

II. PHƯƠNG THỨC TRÍCH NỘP, HẠCH TOÁN
VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

1. Phương thức trích, nộp kinh phí công đoàn:

a/ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp:

- Hàng tháng, khi đơn vị rút kinh phí trả lương, đồng thời lập giấy rút kinh phí công đoàn nộp cho cơ quan Công đoàn qua Kho bạc Nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu kinh phí công đoàn mở tại kho bạc Nhà nước. 

- Cuối tháng, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện tất toán tài khoản, chuyển khoản thu kinh phí công đoàn vào tài khoản tiền gửi của cơ quan công đoàn như sau:

+ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách Trung ương, chuyển về tài khoản tiền gửi của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

+ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách địa phương, chuyển về tài khoản tiền gửi của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

- Kho bạc Nhà nước các cấp không giải quyết cho các đơn vị rút kinh phí  công đoàn để sử dụng vào mục đích khác.

b/ Đối với các đơn vị, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp nơi có tổ chức công đoàn hoạt động:  Thủ trưởng đơn vị, tổ chức; giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm trích, nộp đủ kinh phí công đoàn mỗi quý một lần vào tháng đầu quý cho cơ quan công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Hạch toán và quyết toán kinh phí công đoàn

- Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: Khoản trích nộp kinh phí công đoàn được hạch toán và quyết toán vào tiểu mục 03, mục 106 nhóm mục chi cho con người theo chương, loại, khoản tương ứng.

- Đối với các doanh nghiệp: Khoản trích, nộp kinh phí công đoàn được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông và quyết toán theo quy định hiện  hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan công đoàn các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan thuế trên địa bàn kiểm tra việc trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan, doanh nghiệp.

2. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trường hợp đơn vị không làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm giữ dự toán của nhóm mục chi cho con người (tương ứng số kinh phí công đoàn phải nộp) và yêu cầu các đơn vị làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn theo qui định. Cuối ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển số dư riêng kinh phí công đoàn trên tài khoản tiền gửi sang năm sau tiếp tục  sử dụng.

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm qui định, hướng dẫn việc quản lý, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí công đoàn theo Điều lệ công đoàn Việt Nam.

4. Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn đầy đủ, kịp thời vào tài khoản chuyên thu kinh phí công đoàn mở tại Kho bạc Nhà nước.

5. Giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm trích, nộp đầy đủ, kịp thời kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở, để công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng và nộp công đoàn cấp trên theo qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế các Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ ngày 16/6/1999, số 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 01/8/2003 và số 126/2003/TTLT/ BTC -TLĐ ngày 19/12/2003 của liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.

KT. CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Ngọc Tùng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Huỳnh Thị Nhân

 

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» THÔNG BÁO MỞ LỚP BÁO CÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN ( (25/8/2016, 4:04 am))
» KẾT QUẢ BÓNG NAM NỮ NGÀY 21/8/2016 ( (25/8/2016, 3:13 am))
» Chủ tịch TLĐLĐVN Khảo sát nhà ở công nhân tại Bình Dương ( (24/8/2016, 8:56 am))
» CĐCS Công ty Cổ phần Sao Việt: Sôi nổi hội thao “Công nhân khỏe” năm 2016 ( (24/8/2016, 8:51 am))
» Họp mặt cán bộ công đoàn các KCN – KCX –KKT các tỉnh phía Nam ( (24/8/2016, 8:46 am))
» KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NAM NỮ HỘI THAO CÔNG NHÂN NĂM 2016 ( (24/8/2016, 8:36 am))
» ĐIỀU LỆ HỘI THAO "CÔNG NHÂN KHOẺ" 2016 - sửa đổi ( (24/8/2016, 8:22 am))
» Sơ kết 3 năm thực hiện bộ luật Lao động ( (18/8/2016, 6:55 am))
» Giảm “hành chính hóa”, nâng chất lượng hoạt động công đoàn ( (18/8/2016, 2:10 am))
» “Công đoàn cần cùng thở hơi thở với công nhân” ( (18/8/2016, 2:07 am))
 
Tin liên quan
» Quy định ban hành kèm theo QĐ số 1375/QĐ-TLĐ ( (2/8/2011, 10:54 am))
» Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ( (2/8/2011, 10:39 am))
» Thông tư liên tịch số 17/2009/TT-BTC ( (2/8/2011, 10:32 am))
» Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ( (2/8/2011, 10:11 am))
» LUẬT CÔNG ÐOÀN ( (25/7/2011, 2:04 pm))
» Phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ ( (18/11/2010, 2:24 pm))
» CHỈ THỊ SỐ 14 CỦA UBND TỈNH V/V TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ( (18/11/2010, 2:18 pm))

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Giải đua xe đạp đôi "Bình Dương ngày mới"
» Giải đua xe đạp đôi "Bình Dương ngày mới"
Văn bản CĐKCN
» THƯ MỜI GIAO BAN NGÀY 21/8/2015
» KẾ HOẠCH VÀ BỘ CÂU HỎI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI" NĂM 2015
» KẾ HOẠCH HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI" NĂM 2015
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐẠI PHÁT TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2015
» ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH HIGHLAND DRAGON
» Các CĐCS tổ chức hội thi nấu ăn & cắm hoa nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Hướng dẫn và kiện toàn thành lập Ban nữ công quần chúng các cấp
» NỮ LAO ĐỘNG CẦN BIẾT
» Tiêu chuẩn "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Thông tin việc làm
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 17,705,846
Lượt xem trong ngày: 413
Đang online: 17

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC