» Hoạt động công đoàn » Phong trào thi dua
BẢNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2011
7/4/2011, 9:14 am
Đề nghị các CĐCS tham khảo các nội dung trong bảng điểm này, để rà soát lại các hoạt động tại đơn vị mình và thực hiện việc chấm điểm phân loại CĐCS vững mạnh vào cuối tháng 10 hàng năm. (vui lòng xem bảng hướng dẫn)

BẢNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIP NGOÀI CÔNG LẬP
Kèm theo hướng dẫn số: 23 /HD-LĐLĐ ngày 28/3/2011
 
Nội dung
Điểm tối
đa
Điểm tự chấm
Điểm phúc tra
Tiêu chuẩn I: Công đoàn cơ sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Người lao động (NLĐ),  xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, đơn vị gồm các nội dung sau:
45đ
 
 
  1.1 - Cùng với NSDLĐ tổ chức Hội Nghị NLĐ; Có thỏa ước lao động tập thể. Nội dung TƯLĐTT thiết thực, có những điều khoản về lợi ích của Người lao động có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động; thực hiện tốt những nội dung của TULĐTT đã ký. Hàng năm tập hợp ý kiến NLĐ, cùng với đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) đánh giá việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT khi cần thiết.  
10đ
 
 
1.2 Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, đơn giá tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của Doanh nghiệp, đơn vị.
 
 
1.3 Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.
 
 
1.4 Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn và người đứng đầu DN, đơn vị.
 
 
1.5 Giám sát, hướng dẫn NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị đúng quy định của pháp luật.
 
 
1.6 Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và CNLĐ theo quy định của pháp luật; Phối hợp với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, không có tai nạn lao động nặng trong lúc làm việc.
 
 
1.7 - Tham gia với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho NLĐ.
 
 
   1.8 - Có hội đồng hòa giải lao động cơ sở; Giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, không có đơn thư vượt cấp; Không để xảy ra đình công trái pháp luật.
 
 
Tiêu chuẩn II: Xây dựng tổ chức công đoàn gồm các nội dung sau:
40đ
 
 
2.1 Có trên 70% tổng số NLĐ gia nhập công đoàn.
 
 
2.2 Có trên 60% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh.
 
 
2.3 Có trên 95% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.
 
 
2.4 Ban chấp hành, Ban thường vụ (BTV), ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn có quy chế hoạt động.
 
 
2.5 Tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT công đoàn theo định kỳ, có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm của BCH và UBKT công đoàn.
 
 
 
2.6 Quản lý đoàn viên theo sổ hoặc trên máy vi tính
 
 
2.7 Có sổ ghi chép các cuộc họp của công đoàn, BCH, BTV, UBKT, ban nữ công.
 
 
2.8 Thường xuyên thông tin những hoạt động công đoàn đến đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động nữ công.
 
 
2.9 Dự toán, quyết toán tài chính CĐCS hàng năm phải được công đoàn cấp trên phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
 
 
2.10 Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên.
 
 
Tiêu chuẩn III: Tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ và tổ chức các hoạt động khác gồm các nội dung sau:
15đ
 
 
    3.1 Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và NLĐ.
 
 
    3.2 Vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của DN, đơn vị.
 
 
    3.3 Phối hợp với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị tổ chức, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả.
 
 
    3.4 Vận động đoàn viên và NLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn.
 
 
    3.5 Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, bị các cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý; không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và mắc các tệ nạn xã hội.
 
 
    3.6 Có tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ….
 
 
    3.7 Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
 
 
TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI:
a/ Công đoàn cơ sở vững mạnh Xuất sắc:
Là những CĐCS có số điểm từ 90 điểm trở lên.
- Đối với CĐCS có số lượng từ 500 đoàn viên trở lên, hoặc hoạt động phân tán, lưu động đạt từ 85 điểm trở lên.
- Không có chỉ tiêu nào của tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2 đạt 0 diểm.
b/ Công đoàn cơ sở vững mạnh:
- Là những CĐCS đạt từ 85 điểm trở lên, đối với CĐCS có số lượng từ 500 đoàn viên trở lên, hoặc hoạt động phân tán, lưu động đạt từ 80 điểm trở lên.
- Ngoài đạt số điểm trên còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
* Có Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ, không có đình công trái pháp luật.
* Không có tai nạn lao động gây chết người tại nơi làm việc.
* Thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn, nội kinh phí lên công đoàn cấp trên theo quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn.
* Cùng với NSDLĐ tổ chức Hội Nghị NLĐ.
 
c/ Công đoàn cơ sở khá:
Là những CĐCS đạt từ 70 điểm trở lên.
 
d/ Công đoàn cơ sở trung bình:
Là những CĐCS đạt từ 50 điểm trở lên.
 
e/ Công đoàn cơ sở yếu:
Là những CĐCS đạt dưới 50 điểm.
 

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» THÔNG BÁO MỞ LỚP BÁO CÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN ( (25/8/2016, 4:04 am))
» KẾT QUẢ BÓNG NAM NỮ NGÀY 21/8/2016 ( (25/8/2016, 3:13 am))
» Chủ tịch TLĐLĐVN Khảo sát nhà ở công nhân tại Bình Dương ( (24/8/2016, 8:56 am))
» CĐCS Công ty Cổ phần Sao Việt: Sôi nổi hội thao “Công nhân khỏe” năm 2016 ( (24/8/2016, 8:51 am))
» Họp mặt cán bộ công đoàn các KCN – KCX –KKT các tỉnh phía Nam ( (24/8/2016, 8:46 am))
» KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NAM NỮ HỘI THAO CÔNG NHÂN NĂM 2016 ( (24/8/2016, 8:36 am))
» ĐIỀU LỆ HỘI THAO "CÔNG NHÂN KHOẺ" 2016 - sửa đổi ( (24/8/2016, 8:22 am))
» Sơ kết 3 năm thực hiện bộ luật Lao động ( (18/8/2016, 6:55 am))
» Giảm “hành chính hóa”, nâng chất lượng hoạt động công đoàn ( (18/8/2016, 2:10 am))
» “Công đoàn cần cùng thở hơi thở với công nhân” ( (18/8/2016, 2:07 am))
 
Tin liên quan
» BẢNG THÀNH TÍCH THAM GIA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN ( (7/4/2011, 8:38 am))
» BẢNG TỰ KÊ KHAI THÀNH TÍCH THAM GIA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN ( (7/4/2011, 8:35 am))
» Hướng dẫn khen tặng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" ( (7/4/2011, 8:33 am))

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Giải đua xe đạp đôi "Bình Dương ngày mới"
» Giải đua xe đạp đôi "Bình Dương ngày mới"
Văn bản CĐKCN
» THƯ MỜI GIAO BAN NGÀY 21/8/2015
» KẾ HOẠCH VÀ BỘ CÂU HỎI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI" NĂM 2015
» KẾ HOẠCH HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI" NĂM 2015
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐẠI PHÁT TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2015
» ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH HIGHLAND DRAGON
» Các CĐCS tổ chức hội thi nấu ăn & cắm hoa nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Hướng dẫn và kiện toàn thành lập Ban nữ công quần chúng các cấp
» NỮ LAO ĐỘNG CẦN BIẾT
» Tiêu chuẩn "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Thông tin việc làm
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 17,738,928
Lượt xem trong ngày: 129
Đang online: 16

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC