» Hoạt động công đoàn » Phong trào thi dua
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH
7/4/2011, 9:20 am
Năm 2011, việc phân loại CĐCS vững mạnh thực hiện theo hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ, ngày 28/3/2011 của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương. Đề nghị các CĐCS nghiên cứu, triển klhai thực hiện theo hướng dẫn này và Bảng chấm điểm kèm theo.

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 23 /HD -LĐLĐ
Thủ Dầu Một, ngày 28  tháng 03   năm 2011
 
HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH
 
Căn cứ hướng dẫn số: 187/TT-TLĐ, ngày 16/02/2011 của Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN về việc: “Hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ” và Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương hướng dẫn việc kiểm tra, chấm điểm, xếp loại tổ chức Công đoàn các cấp như sau:
 
Phần thứ nhất
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
 
1/ Mục đích, yêu cầu.
- Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp các cấp công đoàn có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS), tạo điều kiện cho CĐCS nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
- Mỗi năm một lần thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS.
- Các cấp công đoàn cần quán triệt nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục tính hình thức, thành tích trong đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở.
 
2/ Đối tượng, căn cứ để đánh giá.
 
- Công đoàn cơ sở được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ công đoàn Việt Nam, hàng năm đều được đánh giá, xếp loại. Những CĐCS thành lập mới hoặc chia tách, sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động chưa đủ 8 tháng trong một năm thì không thực hiện đánh giá, xếp loại.
 
- Đáng giá chất lượng hoạt động của CĐCS phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung của từng tiêu chuẩn để làm cơ sở chấm điểm xếp loại.
 
                                               Phần thứ hai
TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI
 
I/ Xếp loại Đoàn viên công đoàn:
1./ ĐVCĐ được xếp theo 04 loại như sau:
-         Xuất sắc
-         Khá
-         Trung bình
-         Yếu
2./ Tiêu chuẩn đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc:
a- Thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn viên được cụ thể hoá như sau:
- Thực hiện các Nghị quyết của công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí đúng quy định, tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động gia nhập công đoàn.
- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, chống mọi hiện tượng bè phái, chia rẽ trong đơn vị.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, không ngừng học tập nâng cao trình độ, hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, rèn luyện nâng cao khả năng, tác phong làm việc, phẩm chất đạo đức, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
b- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên (đối với ĐVCĐ trong các doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính sự nghiệp).
 
II./ Xếp loại tổ chức công đoàn.
1./ Tổ chức công đoàn được xếp thành 05 loại sau:
-         Vững mạnh xuất sắc
-         Vững mạnh
-         Khá
-         Trung bình
-         Yếu
2/ Tiêu chuẩn xếp loại tổ chức công đoàn:
2.1 Tiêu chuẩn xếp loại Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh và vững mạnh xuất sắc:
a- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn, không có Đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị;
b- Thực hiện tốt việc giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;
c- Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính sự nghiệp)
d- Tỷ lệ xếp loại Đoàn viên Công đoàn trong các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận tùy theo loại hình được quy định như sau:
* Trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, xã - phường - thị trấn:
+ Xếp loại vững mạnh xuất sắc: Có trên 90% ĐVCĐ trong tổng số được xếp loại đạt từ loại khá trở lên, trong đó ít nhất 40% ĐVCĐ đạt xuất sắc.
+ Xếp loại vững mạnh: Có trên 80% ĐVCĐ trong tổng số được xếp loại đạt từ loại khá trở lên, trong đó ít nhất 30% ĐVCĐ đạt xuất sắc.
 
 
* Trong các doanh nghiệp Nhà nước:
+ Xếp loại vững mạnh xuất sắc: Có trên 80% ĐVCĐ trong tổng số được xếp loại đạt từ loại khá trở lên, trong đó ít nhất 30% ĐVCĐ đạt xuất sắc.
+ Xếp loại vững mạnh: Có trên 70% ĐVCĐ trong tổng số được xếp loại đạt từ loại khá trở lên, trong đó ít nhất 20% ĐVCĐ đạt xuất sắc.
* Trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: (gọi chung là DN khu vực ngoài Nhà nước).
+ Xếp loại vững mạnh xuất sắc: Có trên 60% ĐVCĐ trong tổng số được xếp loại đạt từ loại khá trở lên, trong đó ít nhất 30% ĐVCĐ đạt xuất sắc.
+ Xếp loại vững mạnh: Có trên 50% ĐVCĐ trong tổng số được xếp loại đạt từ loại khá trở lên, trong đó ít nhất 20% ĐVCĐ đạt xuất sắc.
 
 
2.2/ Tiêu chuẩn xếp loại Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở có cơ sở thành viên ( gọi chung là Công đoàn cơ sở ): (có bảng chấm điểm xếp loại kèm theo).
- Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp Nhà nước.
- Công đoàn cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, DN có vốn đầu tư trong nước), đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
- Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, xã - phường - thị trấn.
- Công đoàn cơ sở trong các Hợp tác xã Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải.
 
3./ Căn cứ vào mức độ đạt các tiêu chuẩn quy định tại mục 2.II hướng dẫn này, các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên tự xếp loại và đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xét công nhận; Công đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở có cơ sở thành viên tự xếp loại và đề nghị Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở quản lý trực tiếp xét công nhận.
 
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/ Đối với Công đoàn cơ sở:
- Đầu năm xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ các tiêu chuẩn và đề ra các giải pháp phấn đấu đạt vững mạnh. Những nơi có điều kiện, cần đăng ký phấn đấu đạt CĐCS vững mạnh với công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý, thời gian đăng ký chậm nhất đến hết quý I.
- Phân công uỷ viên Ban chấp hành theo dõi, hướng dẫn tự đánh giá, xếp loại của cấp công đoàn trực thuộc.
- Cuối năm Ban chấp hành CĐCS thẩm định việc đánh giá, phân loại và xem xét công nhận kết quả phân loại của cấp công đoàn trực thuộc. Trên cơ sở kết quả phân loại chất lượng của cấp công đoàn trực thuộc. Ban chấp hành CĐCS tự đánh giá, chấm điểm đồng thời công khai kết quả đánh giá, xếp loại cho đoàn viên biết và tham gia ý kiến trước khi gửi hồ sơ đề nghị lên công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận.
2/ Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:
- Lập kế hoạch xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm, khuyến khích các CĐCS đăng ký phấn đấu xây dựng CĐCS vững mạnh từ đầu năm, trong đó tập trung quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động đối với những CĐCS xếp loại trung bình, yếu của năm trước.
- Hướng dẫn các CĐCS tự đánh giá, xếp loại; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá và xếp loại CĐCS. Trường hợp CĐCS bị phát hiện không đủ điều kiện như đã xếp loại thì phải chỉ đạo kiểm điểm và kết luận, nếu đủ cơ sở thì ra quyết định hủy bỏ kết quả đã công nhận.
- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng CĐCS và cá nhân tiêu biểu gắn với tổng kết công tác năm.
- Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS trực thuộc với công đoàn cấp trên.
3/ Hồ sơ, báo cáo:
- Việc kiểm tra, chấm điểm và phân loại các cấp công đoàn được tiến hành mỗi năm một lần vào cuối năm đó. Thời gian chốt số liệu để xét công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh được tính từ ngày 11/11 năm trước đến ngày 10/11 của năm xét. Riêng công đoàn cơ sở khối giáo dục xét theo năm học.
- Liên đoàn Lao động huyện, thị, Công đoàn ngành (trừ ngành giáo dục) và tương đương gửi báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại CĐCS về Liên đoàn lao động tỉnh trước ngày 20/11 hàng năm; báo cáo Công đoàn cơ sở khối giáo dục, trường học trước ngày 20/9 hàng năm (theo mẫu).
- CĐ ngành Giáo dục tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại CĐCS trực thuộc về LĐLĐ tỉnh trước ngày 20/9 hàng năm (theo mẫu).
- Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh gửi báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại và tờ trình đề nghị xét công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh, vững mạnh xuất sắc về LĐLĐ tỉnh trước ngày 20/11 hàng năm.
Hướng dẫn này thay thế các văn bản hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trước đây và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
- UVBCH, UBKT LĐLĐ tỉnh
- Các cấp CĐ trực thuộc (thực hiện)
- Ban tổ chức TLĐLĐVN (thay BC)
- Lưu VP, Ban ToC.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Thành Nhơn

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» Phó TGĐ Công ty Bao bì Vina Hsinlung Lin Ke Chih: “Công đoàn đã làm thay đổi rất nhiều...!” ( (20/9/2017, 10:51 am))
» Nghĩa tình công nhân! ( (20/9/2017, 10:47 am))
» Tổng Giám đốc Công ty Bowker Gary Lew: “Mỗi tuần sẽ gặp gỡ trực tiếp công nhân ở một ca” ( (20/9/2017, 10:45 am))
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Đại hội CĐCS ( (20/9/2017, 10:35 am))
» THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG BÁNH TRUNG THU CHO CON ĐOÀN VIÊN KHÓ KHĂN ( (13/9/2017, 8:51 am))
» Công đoàn Công ty TNHH May mặc Bowker: Sôi nổi hội thao Hội thao và Giải Bóng đá lần thứ VII ( (5/9/2017, 2:58 am))
» Đại hội Công đoàn Cơ sở Tập đoàn Hoa Sen: Ông Bùi Thanh Tâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ( (29/8/2017, 8:01 am))
» Đại hội CĐCS Công ty Yin Hwa: Lắng nghe tâm tư của đoàn viên để làm tốt hơn! ( (29/8/2017, 7:57 am))
» MẪU CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ( (15/8/2017, 4:04 am))
» Công nhân Công ty Astro: Mong muốn được công đoàn tuyên truyền nhiều hơn! ( (8/8/2017, 8:10 am))
 

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Clip Bầu Ban Chấp hành Công đoàn các KCN Bình Dương khóa III
» Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường lịch sử
Văn bản CĐKCN
» Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT, công ty Gạo sạch Kim Sáng, công ty quạt làm mát IFAN ký cam kết với Công đoàn các KCN BD bán sản phẩm rẻ hơn so với thị trường và chương trình trả góp 0% cho CNLĐ
» THAM GIA CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG
» KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» Phó TGĐ Công ty Bao bì Vina Hsinlung Lin Ke Chih: “Công đoàn đã làm thay đổi rất nhiều...!”
» Nghĩa tình công nhân!
» Tổng Giám đốc Công ty Bowker Gary Lew: “Mỗi tuần sẽ gặp gỡ trực tiếp công nhân ở một ca”
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại”
» HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG CĐCS
» HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT NỮ 2 GIỎI
Thông tin việc làm
» TUYỂN DỤNG
» CÔNG TY TNHH JOOCO VINA TUYỂN DỤNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 19,598,072
Lượt xem trong ngày: 154
Đang online: 14

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC