» Hoạt động công đoàn » Phong trào thi dua
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2011
2/6/2011, 8:33 am
Thực hiện chương trình công tác năm 2011 của BCH Công đoàn các KCN tỉnh Bình Dương và hưởng ứng phong trào thi đua do Tổ chức Công đoàn phát động; Ban thường vụ CĐ các KCN kêu gọi các CĐCS phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNLĐ với những nội dung chủ yếu sau

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG
-----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Số:          / CĐ. KCN BD
Thủ Dầu Một, ngày    tháng    năm 2011
   “ V/v Phát động phong trào thi
đua năm 2011”
 
 
Kính gửi : - Các công đòan cơ sở trực thuộc
           Thực hiện chương trình công tác năm 2011 của BCH Công đoàn các KCN tỉnh Bình Dương và hưởng ứng phong trào thi đua do Tổ chức Công đoàn phát động; 
          Ban thường vụ CĐ các KCN kêu gọi các CĐCS phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNLĐ với những nội dung chủ yếu sau :
          I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
          Nhằm đưa phong trào thi đua ngày càng có hiệu quả, phấn đấu thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.
          Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, CNLĐ để mỗi tập thể, cá nhân nhận thức đầy đủ ý nghĩa công tác thi đua trong doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, gắn với việc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và mục tiêu kinh tế xã hội của đơn vị và địa phương.
          Thông qua phong trào thi đua nhằm phát hiện bồi dưỡng và khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác thi đua và nhân điển hình.
          Xây dựng và củng cố công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.
          II/ NỘI DUNG PHONG TRÀO :
          a/ Mục tiêu :
          Các cấp công đoàn cần tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lấy lao động sáng tạo làm mũi nhọn thi đua với mục tiêu “năng suất -chất lượng - hiệu quả - tiết kiệm”. Đăng ký xây dựng các công trình sản phẩm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, tạo mọi điều kiện cần thiết để công nhân lao động phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, nâng cao ý thức làm chủ, lao động có kỷ luật, kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng cao đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế .
          Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nội qui lao động, thỏa ước lao động tập thể, qui chế thi đua khen thưởng, qui chế phân phối tiền lương, tiền thưởng liên quan trực tiếp đến người lao động, hoạt động công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công lao động và đoàn viên công đoàn .
          b/ Nội dung thi đua :
          1 - Thực hiện tốt qui chế hoạt động của đơn vị: BCH CĐCS phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNLĐ, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, tạo ra hiệu suất công tác cao, xây dựng công sở văn minh; đơn vị văn hóa; an toàn, góp phần xây dựng Nhà nước và đơn vị trong sạch vững mạnh .
          Từng cán bộ, đoàn viên, CNLĐ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ, góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các cơ quan đơn vị; Nghị quyết tỉnh Đảng bộ; NQ Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.
          Vận động cán bộ, đoàn viên, CNLĐ đăng ký đạt lao động giỏi (cán bộ quản lý giỏi), lao động sáng tạo, có nhiều đề tài sáng kiến, tiết kiệm, các công trình sản phẩm, sản lượng cao nhất, chất lượng tốt nhất chào mừng các ngày lễ, các sự kiện quan trọng.
          2 - Tổ chức và nhân rộng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.” Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động, PCCN, phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, CNLĐ; vận động cán bộ, đoàn viên, CNLĐ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chấp hành tốt nội qui lao động , an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tác phong công nghiệp, giúp doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật lao động, sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.
          3 - Động viên và tạo điều kiện cho đoàn viên, CNLĐ tích cực tham gia học tập, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt; thường xuyên tổ chức các hình thức nâng cao nghiệp vụ, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong các doanh nghiệp, vận động CNLĐ tham gia học tập bổ túc văn hoá, tin học, ngoại ngữ, …
          4 - Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, giảm định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, giảm tỉ lệ sản phẩm sai, hỏng ; nâng cao hiệu suất của máy móc, thiết bị; tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí hành chính, tiết kiệm trong sử dụng và mua sắm tài sản công. Sử dụng tiền vốn và quản lý ngân sách đúng chế độ qui định của Nhà nước, thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh chống tham nhũng.
          5 – Phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, … đăng ký các công trình thi đua có giá trị cao, phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất một công trình nghiên cứu có giá trị thiết thực.
          6 - Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phấn đấu trên 70% đoàn viên đạt từ loại khá trở lên, giảm thiểu đoàn viên yếu, kém; CĐCS đạt từ khá trở lên. 
          III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
          Căn cứ vào nội dung phát động thi đua, các công đoàn căn cứ chức năng nhiệm vụ đặc điểm và điều kiện để phối hợp với giám đốc doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, phong trào thi đua cho sát với tình hình thực tế; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đoàn viên; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đăng ký các công trình sản phẩm sáng kiến v.v.. có biện pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả .
          Phân công cán bộ thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, định kình 6 tháng và năm có sơ, tổng kết phong trào thi đua nhân rộng các điển hình tiên tiến; khen thưởng tập thể ,cá nhân thật sự có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào. Phối hợp người sử dụng lao động bình xét các danh hiệu lao động giỏi, tập thể xuất sắc, chiến sĩ xuất sắc cuối năm.     
          Báo cáo kịp thời về công đoàn cấp trên kết quả triển khai thực hiện. Đặc biệt những cá nhân, tập thể có những công trình nghiên cứu cải tiến, sáng kiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao thì báo cáo ngay về công đoàn cấp trên để được hướng dẫn viết đề tài và đề nghị khen thưởng kịp thời.
           Kết quả của các phong trào thi đua tại cơ sở được ghi nhận để làm căn cứ xét thi đua hàng năm.
               Trong quá trình thực hiện công đoàn cơ sở có những khó khăn vướng mắc phản ánh về CĐ các KCN để cùng giải quyết.
Nơi Nhận:
- Ban CSPL  LĐLĐ tỉnh (Thay B/c)                                                  - BCH. CĐ các KCN (để theo dõi)                                                 
- Các CĐCS (thực hiện)
- Lưu VP CĐ các KCN
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Phó Chủ Tịch
 
 
 
LÊ NHO LƯỢNG

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» THÔNG BÁO MỞ LỚP BÁO CÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN ( (25/8/2016, 4:04 am))
» KẾT QUẢ BÓNG NAM NỮ NGÀY 21/8/2016 ( (25/8/2016, 3:13 am))
» Chủ tịch TLĐLĐVN Khảo sát nhà ở công nhân tại Bình Dương ( (24/8/2016, 8:56 am))
» CĐCS Công ty Cổ phần Sao Việt: Sôi nổi hội thao “Công nhân khỏe” năm 2016 ( (24/8/2016, 8:51 am))
» Họp mặt cán bộ công đoàn các KCN – KCX –KKT các tỉnh phía Nam ( (24/8/2016, 8:46 am))
» KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NAM NỮ HỘI THAO CÔNG NHÂN NĂM 2016 ( (24/8/2016, 8:36 am))
» ĐIỀU LỆ HỘI THAO "CÔNG NHÂN KHOẺ" 2016 - sửa đổi ( (24/8/2016, 8:22 am))
» Sơ kết 3 năm thực hiện bộ luật Lao động ( (18/8/2016, 6:55 am))
» Giảm “hành chính hóa”, nâng chất lượng hoạt động công đoàn ( (18/8/2016, 2:10 am))
» “Công đoàn cần cùng thở hơi thở với công nhân” ( (18/8/2016, 2:07 am))
 
Tin liên quan
» HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH ( (7/4/2011, 9:20 am))
» BẢNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2011 ( (7/4/2011, 9:14 am))
» BẢNG THÀNH TÍCH THAM GIA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN ( (7/4/2011, 8:38 am))
» BẢNG TỰ KÊ KHAI THÀNH TÍCH THAM GIA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN ( (7/4/2011, 8:35 am))
» Hướng dẫn khen tặng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" ( (7/4/2011, 8:33 am))

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Giải đua xe đạp đôi "Bình Dương ngày mới"
» Giải đua xe đạp đôi "Bình Dương ngày mới"
Văn bản CĐKCN
» THƯ MỜI GIAO BAN NGÀY 21/8/2015
» KẾ HOẠCH VÀ BỘ CÂU HỎI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI" NĂM 2015
» KẾ HOẠCH HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI" NĂM 2015
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐẠI PHÁT TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2015
» ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH HIGHLAND DRAGON
» Các CĐCS tổ chức hội thi nấu ăn & cắm hoa nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Hướng dẫn và kiện toàn thành lập Ban nữ công quần chúng các cấp
» NỮ LAO ĐỘNG CẦN BIẾT
» Tiêu chuẩn "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Thông tin việc làm
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 17,709,696
Lượt xem trong ngày: 140
Đang online: 11

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC