» Văn bản CĐKCN
MỘT SỐ VĂN BẢN TRIỂN KHAI GIAO BAN
16/3/2020, 3:21 am

 HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT 10 NĂM NQ 6b

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM NQ 6b

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ĐH ĐẢNG

QĐ PHÂN CÔNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ

THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

 
Bản quyền của NPT Group © 2010. Được thiết kế và phát triển bởi Trajan JSC